Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ ๒๘)

ทุนการศึกษา

เตรียมความพร้อมบรรจุข้าราชการ
โดยวิทยากรมือหนึ่ง

เตรียมความพร้อม

ศูนย์ศึกษาเอเซีย
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม           
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/forms/G4INxmiOIbKOtDVs2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 25 ก.ค. 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ในส่วนของขอบเขตของคำถาม จะมาจากเนื้อหาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้งสามสาขาวิชา ได้แก่ วิชาการปกครอง วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และวิชาบริหารรัฐกิจ
กติกาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบแรกเป็นรอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ในเวลา 60 นาที เพื่อคัดผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้คำถามแบบถามตอบสั้นๆ จำนวน 15 ข้อ เพื่อหาผู้ชนะเลิศ
ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/polquiz/
https://www.facebook.com/PolSci.RU/

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก