Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

กำหนดการ

ประกาศบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

ประกาศ

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

รายชื่อบัณฑิต


             ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประเด็นเรื่อง “พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก” ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่บุคลากรภายใน นักวิชาการ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้สนใจ ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และแจ้งสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม ในการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการนะคะ

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก