Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

กำหนดการ

ประกาศบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

ประกาศ

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

รายชื่อบัณฑิต

เวลา

กำหนดการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวเปิดงาน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น

บรรยายในหัวข้อเรื่อง “โทษของสิ่งเสพติดและประโยชน์ของการออกกำลังกาย”  โดย ตัวแทนคณะรัฐศาสตร์

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น

เริ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เริ่มการแข่งขันบาสเกตบอลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์

๑๖.๓๐ น.

ปิดกิจกรรม

 
หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก