Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18

รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่เวลา กำหนดการ
๐๘.๐๐ น. นักษึกษาพร้อมกันที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
๐๙.๓๐ น. เดินทางถึงรัฐสภา
๑๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เข้าพบและรับฟังการบรรยาเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. สังเกตุการณ์ การอภิปรายของ สนช. หรือ สปช.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงานสำนักงาานเลขาธิการรัฐสภา
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการกา่รเลือกตั้ง
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือชุดสุภาพ  2. นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนตามเวลา และหากติดขัดต้องแจ้งอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนวันเดินทาง

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก