Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ ๒๘)

ทุนการศึกษา

เตรียมความพร้อมบรรจุข้าราชการ
โดยวิทยากรมือหนึ่ง

เตรียมความพร้อม

ศูนย์ศึกษาเอเซีย
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเวลา กำหนดการ
๐๘.๐๐ น. นักษึกษาพร้อมกันที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
๐๙.๓๐ น. เดินทางถึงรัฐสภา
๑๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เข้าพบและรับฟังการบรรยาเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. สังเกตุการณ์ การอภิปรายของ สนช. หรือ สปช.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงานสำนักงาานเลขาธิการรัฐสภา
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการกา่รเลือกตั้ง
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือชุดสุภาพ  2. นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนตามเวลา และหากติดขัดต้องแจ้งอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนวันเดินทาง

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก