Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

สารสนเทศนักศึกษา
พรีดีกรี

Predegree

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาโท

Master

สารสนเทศนักศึกษา
ปริญญาเอก

Ph.D

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ ๒๘)

ทุนการศึกษา

เตรียมความพร้อมบรรจุข้าราชการ
โดยวิทยากรมือหนึ่ง

เตรียมความพร้อม

ศูนย์ศึกษาเอเซีย
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารเอเชียพิจาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี

 

โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “จิตวิทยาและการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การเตรียมความพร้อม

 

ในการรับมืออัคคีภัย” โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจดับเพลิงหัวหมาก

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น

พัก รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.

วิธีการใช้อุปกรณ์การป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี”

 

โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจดับเพลิงหัวหมาก

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจดับเพลิงหัวหมาก

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ “ฝึกอพยพจากอาคารที่เกิดเหตุ และฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง”

 

              

โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจดับเพลิงหัวหมาก

 

 

เหตุการณ์จำลอง

ผู้รับผิดชอบ

๑๔.๑๕ น.

สมมติว่า คุณกฤษฎา เป็นผู้พบเห็นเพลิงไหม้ห้องเก็บเอกสาร ชั้น ๔

คุณกฤษฎา

 

ตรงข้ามห้องน้ำ ช, ญ จึงตะโกนให้เพื่อนทราบ

 

๑๔.๑๖ น.

คุณคำรพย์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งทีมดับเพลิงทราบด้วย

คุณคำรพย์

๑๔.๑๗ น.

ทีมดับเพลิงเข้าดับเพลิง และพบว่าไม่สามารถระงับเพลิงได้

คุณธนายุทธ์

 

 

คุณสุเทพ

 

 

คุณเตง

๑๔.๑๙ น.

ทีมดับเพลิงแจ้งผู้สั่งการในพื้นที่ (คุณพิชัย) ทราบ

คุณธนายุทธ์

 

 

เหตุการณ์จำลอง

ผู้รับผิดชอบ

๑๔.๒๐ น.

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ –อพยพหนีไฟ หลังจากนั้นสัญญาณเตือนไฟไหม้

คุณธีระศักดิ์

๑๔.๒๑ น.

แจ้งสถานีดับเพลิงหัวหมาก โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๐๐๗๑ - ๒ หรือ ๑๙๙

 

๑๔.๒๒ น.

๑. ผู้นำทางอพยพ ชั้น ๔ หน้าห้องประชุมนักบริหาร   (ผ้าสีแดง)

คุณศาสตราวุธ

 

๒. ผู้นำทางอพยพ ชั้น ๔ หลังห้องประชุมนักบริหาร   (ผ้าสีแดง)

คุณสมปราชญ์

 

๓. ผู้นำทางอพยพ ชั้น ๔ หน้าห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพ (ผ้าสีแดง)

คุณวีรชน

๑๔.๒๔ น.

เจ้าหน้าที่ทุกคนอพยพไปจุดรวมพล

ทุกคน

๑๔.๒๕ น.

พบผู้บาดเจ็บบริเวณ ชั้น ๑ คุณเรวัตร ด้านหน้าโต๊ะ อผศ.

คุณศาสตราวุธ

๑๔.๒๘ น.

รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้สั่งการดับเพลิง (คุณพิชัย)

คุณสมปราชญ์

๑๔.๓๐ น.

ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ

 

 

 
 
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก